Algemene voorwaarden MKB Digitaal

Ten aanzien van de Dienstverlening van MKB Digitaal gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn met ingang van 30 maart 2021 van toepassing op ieder gebruik van het platform MKBDigitaal.com (het “Platform”) en op alle diensten die via het platform worden aangeboden. Door gebruik te maken van het platform aanvraadt u aan deze voorwaarden gebonden te zijn. Het doel van het platform is om mkb-ondernemingen te helpen met hun digitaliseringsuitdagingen. Naast het informeren over de mogelijkheden, biedt MKB Digitaal een dienst aan waarop mkb-ondernemingen en ICT dienstverleners met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. MKB Digitaal heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een gebruiker door een middel van of in verband met het platform of anderszins.

Niet toegestaan gebruik van het platform

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van MKB Digitaal, het platform of de inhoud daarvan op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van het platform door de gebruikers worden verkregen, mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van gebruikers van het platform te verzamelen voor welke reden dan ook.

Account en informatieverstrekking door de gebruiker

Om gebruik te kunnen maken van de matchingsdiensten van MKB Digitaal maak je een account aan op de wijze zoals beschreven op het platform. Een account is pas definitief als MKB Digitaal dit per e-mail heeft bevestigd. Om toegang te krijgen tot het account wordt een wachtwoord aan de gebruiker verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn account en vrijwaart MKB Digitaal voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan, door het gebruik dat door middel van zijn account van het platform is gemaakt. U kunt uw account indien gewenst op iedere moment laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@mkbdigitaal.com met het onderwerp ‘Verwijdering gebruikers account’. Indien MKB Digitaal op het platform de mogelijkheid biedt om het account te verwijderen, dan kan verwijdering van het account ook via die weg plaatsvinden. MKB Digitaal mag uw wachtwoord aanpassen indien dit nodig is om veiligheidsredenen of in het belang is van het functioneren van het platform. In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u ons platform gebruikt.

Misbruik van het platform en de gevolgen hiervan

MKB Digitaal mag (het aanmaken van) een account en/of (het plaatsen van) varagen, reviews of andere informatie door de gebruikers weigeren of verwijderen als daartoe gegronde redenen zijn. Een gegronde reden kan bijvoorbeeld zijn dat er een vermoeden is dat de gebruiker in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden en/of dat de gebruiker eerder misbruik van het platform heeft gemaakt. Voor het melden van illegale en inbreuk makende vragen, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u contact op te nemen via info@mkbdigitaal.com.

Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat het platform foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot het platform of delen daarvan kan worden verkregen.  Alle informatie en getallen op het platform zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.  Als een mkb-ondernemer een vraag plaatst op het platform, kunnen ingeschreven ICT-dienstverleners daar op reageren. ICT-dienstverleners kunnen op dat moment nog geen rechtstreeks contact met de mkb-onderneming opnemen. Pas als de mkb-ondernemer daarvoor toestemming geeft, krijgt de ICT-dienstverlener de contactgegevens.  Het contact tussen mkb-onderneming en ICT-dienstverlener verloopt vanaf dat moment buiten het platform om. Uit het directe contact kan een overeenkomst ontstaan tussen de mkb-onderneming (opdrachtgever) en het ICT-bedrijf (leverancier). MKB Digitaal is bij overeenkomsten tussen opdrachtgever en leverancier geen partij. MKB Digitaal kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van ICT dienstverleners om die werkzaamheden uit te voeren. Opdrachtgever vrijwaart MKB Digitaal jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

Beperking aansprakelijkheid MKB Digitaal

MKB Digitaal heeft de inhoud van het platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op het platform in reacties, aanvragen, opdrachten, reviews en voorstellen is echter afkomstig van de gebruikers. Deze gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. MKB Digitaal draagt voor de inhoud van reacties, aanvragen, opdrachten, reviews en voorstellen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen gebruikers. Evenmin draagt MKB Digitaal verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en ICT dienstverleners, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting, de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en het voldoen aan de kwaliteitseisen die MKB Digitaal stelt.

Wijzigingen van de diensten en het platform

MKB Digitaal kan het platform of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

Websites en diensten van derden

Het platform bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar het platforms van derden. MKB Digitaal heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Overmacht

MKB Digitaal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan MKB Digitaal gebruikt maakt, hacks en internetstoringen.

Beveiliging

MKB Digitaal spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. MKB Digitaal legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.